Sobre Altervac

Qualitat i Medi ambient

Qualitat

Estil responsable ja que els nostres productes s’ajusten a les normes de qualitat més exigents, tots incorporen la identificació “CE”, com a garantia de conformitat respecte de les normes de Seguretat de la Comunitat Europea i en les normes de Compatibilitat Electromagnètica (EMC).

Tots els productes ALTERVAC se sotmeten a un gran nombre de controls de qualitat, des del disseny de cadascun dels prototips. Els equips són creats per a resistir condicions límit.

Durant el procés de fabricació, els equips són sotmesos a diverses verificacions i un testeig final on es reprodueix situacions de màxim esforç.
ALTERVAC, disposa d’un protocol de Control de Qualitat exhaustiu al llarg de tot el procés de fabricació: Projectes, Compres, Magatzem, Fabricació, Control final, entre d’altres. El sistema de gestió de qualitat d’ALTERVAC ha estat auditat i certificat per l’entitat certificadora AENOR d’acord amb la norma ISO 9001.

AENOR sello ISO 9001 | Gestión de la Calidad

Certificat ISO 9001

Política de qualitat i medi ambient

Medi Ambient

Els productes ALTERVAC gaudeixen d’un nivell màxim de qualitat, utilitzats com a medi per a optimitzar l’ús de l’energia elèctrica, i elaborats amb materials de fàcil recuperació. Contribueixen en la seva totalitat a preservar i mantenir la qualitat del medi ambient.

El sistema de gestió ambiental d’ALTERVAC ha estat auditat i certificat per l’entitat certificadora AENOR, d’acord amb la norma ISO 14001.

Ens comprometem a desenvolupar la nostra activitat de manera sostenible, tenint en compte els següents principis fonamentals:

L

Assegurar el compliment de la legislació i la reglamentació ambiental aplicable a les nostres instal·lacions i operacions, així com el compliment d’altres compromisos de caràcter voluntari que assumeix l’organització.

L

Aplicar les mesures necessàries per a prevenir la contaminació, minimitzar la generació de residus i fer un ús responsable dels recursos materials i energètics.

L

Procurar la millora continua mitjançant l’avaluació i anàlisi periòdica de la gestió ambiental.

L

Promoure la formació i sensibilitat ambiental dels nostres treballadors.

L

Incentivar l’aplicació de bones pràctiques ambientals entre els nostres proveïdors.

AENOR sello ISO 14001 | Gestión Ambiental

Certificat ISO 14001

Bones Pràctiques Ambientals